Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail prowadzonej z MTS Systems


Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, przekazujemy następujące informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawartych w korespondencji e-mail prowadzonej ze MTS Systems sp. z o.o.:


Administrator strony i danych osobowych


Administratorem Twoich danych osobowych jest MTS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-625) przy ul. Mickiewicza 37/58.

Możesz się z nami skontaktować dzwoniąc pod numery telefonów: +48 737 340 300, +48 737 339 696 lub pisząc na adres e-mail: biuro@sunblock.pl.


Cele przetwarzania i podstawy prawne


Podane w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenia stosownych informacji, a także w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.  Podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych w powyższych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na: obsłudze prowadzonej korespondencji, ewentualnym dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

W sytuacji prowadzenia korespondencji e-mail związanej z realizacją zamówienia, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia i dokumentowania dokonywanych korespondencyjnie ustaleń.


Okres przechowywania


Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Prawa osób


Masz prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich kopii (art. 15 RODO);
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
  • żądania usunięcia danych (art. 17 RODO);
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 21 RODO);

W celu realizacji swoich praw prosimy skierować żądanie na adres e-mail: biuro@sunblock.p lub pocztą na adres siedziby Administratora.

Każda osoba fizyczna posiada również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.


Odbiorcy danych


Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (hosting skrzynek mailowych, serwis oprogramowania), prawne, doradcze, na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych


Podanie danych osobowych w zakresie imię i nazwisko i adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne w celu prowadzenia korespondencji e-mail. Podanie innych danych w treści korespondencji jest również dobrowolne i zależne od sprawy, z którą zwraca się do nas zwracasz.


Informacja o braku profilowaniu i braku przekazywania danych poza EOG


Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą transferowane do krajów trzecich tzn. poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.